Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam: Undercontrol B.V. (h.o.n.v. Beeldengroothandel.nl)
Vestigingsadres: Nijverheidsweg 103e-f, Nunspeet
Telefoonnummer: +31341700274
E-mailadres: info@beeldengroothandel.nl
KvK-nummer: 70225621
Btw-identificatienummer: NL858200880B01

Artikel 1 – Definities
De Aanbieder: UnderControl B.V. h.o.n.v. Beeldengroothandel.nl te Nunspeet (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.70225621;
De Afnemer: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk dan wel een rechts persoon;
De Catalogus: de (online) catalogus met een overzicht van alle beschikbare producten
De Overeenkomst: iedere overeenkomst aangegaan door De Afnemer met De Aanbieder;
Het Aanbod: elke aanbieding van goederen, inclusief de daarbij van toepassing zijnde algemene leverings en betalingsvoorwaarden, zoals De Aanbieder die in haar website, catalogus, folders of anderszins aan De Afnemer doet;
Prijs: de prijs van het aangeboden goed met daarbij vermeld inclusief of exclusief btw. Bijkomende kosten zoals verzending worden apart vermeld;
Zichttermijn: de termijn waarbinnen De Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen De Aanbieder en De Afnemer, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

Artikel 3 – Het aanbod
1. De aangeboden goederen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Voor alle producten in het assortiment van De Aanbieder wordt duidelijk vermeld wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden voor De Afnemer. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 4 – Zichttermijn
1. De Afnemer heeft een zichttermijn van zeven (7) dagen. Deze zichttermijn gaat de dag na ontvangst door of namens De Afnemer in.
2. Tijdens de zichttermijn heeft De Afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4. De Afnemer kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door De Aanbieder bij de aflevering is aangegeven. Hiervoor zal bij iedere levering een begeleidend schrijven bijgevoegd worden.
5. Artikelen met vermelding aanbieding/korting of partijhandel kunnen niet worden geruild/geretourneerd.

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door De Afnemer inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Indien De Afnemer een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
4. De Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
5. De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De Aanbieder is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De prijs
1. De prijs zoals weergegeven in de (online)catalogus van De Aanbieder onder voorbehoud van zet en tikfouten.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen er geen prijsverhogingen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of dat er zoals genoemd in artikel 6.1 sprake is van een zet of tikfout correctie.

Artikel 7 – Conformiteit
1. De Aanbieder staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien het afleveradres van De Afnemer in een ander land is dan het land waar De Aanbieder is gevestigd is het de verantwoordelijkheid van De Afnemer om te controleren of de geleverde goederen conform zijn aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften in zijn of haar land.

Artikel 8 – Garantie
1. De Aanbieder biedt op alle ”nieuwe” artikelen garantie. Bewaar de afleveringsbon van het artikel goed, dit is uw garantiebewijs.
2. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage dan wel breuken aan gebruiksgoederen.
3. Op artikelen kortingen/aanbiedingen of partijhandel vallen buiten de garantie.

Artikel 9 – De bestelling
1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen De Aanbieder en De Afnemer anders is overeengekomen.

Artikel 10 – De uitvoering van de bestelling
1. De Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van De Afnemer dat het laatst aan De Aanbieder kenbaar is gemaakt, tenzij bij de bestelling een ander afleveradres is opgegeven.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal De Aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt De Afnemer hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal De Aanbieder zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Aanbieder kan een voorstel voor een vervangend artikel doen aan De Afnemer, deze is niet verplicht in te gaan op dit voorstel. De bestaande bestelling blijft onverminderd van kracht.
5. Indien de levering van een artikel onmogelijk blijkt en een vervangend artikel niet beschikbaar is, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij De Aanbieder, tenzij anders is overeengekomen.
7. Eventuele door De Afnemer geconstateerde schade dient binnen 48 uur na aflevering schriftelijk gemeld te worden. Gemelde schade na deze termijn wordt individueel en naar inzicht van De Aanbieder behandeld.
8. Bij het per abuis niet kunnen leveren van een besteld artikel, door voorraad gebrek. Zal een vervangend artikel bij de bestelling worden toegevoegd. Welke zo goed als mogelijk op het bestelde lijkt.

Artikel 11 – Betaling
1. Doorgaans zal De Aanbieder bij de verkoop van goederen van De Afnemer betaling vooraf verlangen.
2. Wanneer in tegenstelling tot lid 1 toch zonder betaling vooraf de bestelde goederen worden verzonden, dan dienen de door De Afnemer verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na bezorging van het goed, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen tussen Aanbieder en Afnemer.
3. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het De Aanbieder te melden.
4. In geval van wanbetaling van De Afnemer heeft De Aanbieder behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Tevens zullen de kosten van incasso of deurwaarder opdrachten volledig verhaald worden op De Afnemer. De kosten voor de tweede aanmaning bedragen €15,-
Eventuele vorderingen worden verhoogd met een bedrag van €30,-, bovenop de aanmaningskosten verhoogd.

Indien de vordering uit handen gegeven wordt aan het incassobureau dan zal er 2% vertragingsrente per maand berekend worden over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur. Buitengerechtelijke kosten van 15% over het openstaande bedrag zullen dan tevens in rekening gebracht worden met een minimumbedrag van € 35,00.

Alle goederen blijven eigendom van Beeldengroothandel.nl. De ontvanger wordt pas eigenaar als de betaling is voldaan. Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 – Verzendkosten
1. Aanpassingen in de tarieven voor verzending hebben enkel invloed op bestellingen die na het aanpasmoment worden bevestigd.

Artikel 13 – Adreswijziging
1. De Afnemer is verplicht De Aanbieder van een eventuele adreswijziging op de hoogte te stellen.
2. Zolang De Aanbieder geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt De Afnemer geacht woonachtig te zijn op het laatst bij De Aanbieder bekende adres en blijft De Afnemer aansprakelijk voor de door haar bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
3. De Afnemer kan per post of email De Aanbieder op de hoogte stellen van een nieuw adres.

Artikel 14 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen De Aanbieder en De Afnemer waarop deze leverings- en betalingsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Breuk

Goederen worden bij voorkeur opgehaald uit de showroom. Indien goederen worden verzonden is, in verband met breukgevoeligheid van artikelen, het risico van breuk voor de ontvanger.